Полезна информация за родители и ученици

           ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
      
           Бюджет на 121 СУ "Георги Измирлиев" за 2017 година
       Отчет за разходване на бюджета- юни 2017 година
      

                      УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛНИЦИ:
Правилник за устройството и дейността на 121 СУ ”Георги Измирлиев”
Правилник за вътрешния трудов ред
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд
Правилник за пропускателния режим
Училищен учебен планПРОГРАМИ, МЕХАНИЗМИ, АЛГОРИТМИ:
  Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
  Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и агресията между децата и учениците
 
Етичен кодекс на работещите с деца
  Механизъм за контрол на редовното и точното отразяване на отсъствията
  Мерки за повишаване качеството на образованието
  Програма за превенция на ранното напускане на училищеУЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ:
  План за изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността
  План за превенция и ограничаване на агресивното поведение сред децата и учениците
  План за дейността на училищният координационен съвет за превенция на училищния тормоз и агресия
 
План на комисията по безопасност на движението по пътищата и улицитеДНЕВЕН РЕЖИМ:
  Дневен режим на подготвителен клас
  Дневен режим на І - ІV клас
 
Дневен режим на V и VI клас
  Дневен режим на VII - ХІІ клас


СЕДМИЧНИ РАЗПИСАНИЯ:
  Седмично разписание на І - ІV клас
  Седмично разписание на V - ХІІ клас


ГРАФИЦИ:
  График с втори час на класa
 
График с консултации
 
График с писмените изпитвания по учебни предмети
 
График III-ти час по ФВСУЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ:
  Проект за ритуализация в 121 СОУ
  Проект за здравословно хранене
  Проект ”ТВОЯТ ЧАС” за безплатно извънкласно обучение за преодоляване на обучителни интереси и занимания по интереси
  Проект ”УСПЕХ” за безплатно извънкласно обучение по интереси
  Проект ”За красиво и привлекателно училище”
  Проект „Зелени стъпки”
  Проект ”Чрез спортът - не на агресията”
СЪСТЕЗАНИЯ:
Резултати от 18 СМТ
Резултати от Коледно математическо състезание 2014
Резултати от 16 СМТ
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ С ВЪНШНИ ПАРТНЬОРИ:
  Изучаване на чужди езици
  Народни танци
  Спорт: джудо, гимнастика, карате, плуване