Полезна информация за родители и ученици

           ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
      
           ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Занимания по интереси:

Клуб „Уча с книжка, уча с мишка“, Тематична област: Програмиране, дигитални умения, предлага се за ученици от 1 клас ;
Клуб „Език мой“, тематична област: Езиков свят, предлага се за ученици от 1 клас;
Клуб „Математиката-лесна интересна“, тематична област: Природо-математическо знание, предлага се за ученици от 1 клас;
Клуб „Приказен свят“, тематична област: Езиков свят, предлага се за ученици от 3 клас;
Клуб „Млад градинар“, тематична област: Екология, предлага се за ученици от 3 клас;
Клуб „Подвижни и спортни игри“, тематична област: Спорт, предлага се за ученици от 3 и 4 клас;
Клуб“ Занимателни, логически и стратегически игри“, тематична област: креативност и иновативно мислене, предлага се за ученици от 5 и 6 клас ;
Клуб „Аз обичам България“, тематична област: Гражданско образование, предлага се за ученици от 5 до 12 клас;
Арт-ателие „Многоцветно“, тематична област: Приложни изкуства, предлага се за ученици от 5 до 12 клас;
Клуб „Спортни игри“, тематична област: Спорт , предлага се за ученици от 5 до 12 клас;

Занимания за ученици с обучителни затруднения по български език и/или математика:

Клуб „Български език за 2 клас“, тематична област: Български език и литература, предлага се за ученици от 2 клас;
Клуб „Малки математици“, Тематична област: Математика, предлага се за ученици от 2 клас;
Клуб „Български език за 3 клас“, тематична област: Български език и литература, предлага се за ученици от 3 клас;
Клуб „Български език за 4 клас“, тематична област: Български език и литература, предлага се за ученици от 4 клас;
Клуб „Математика за 4 клас“, тематична област: Математика, предлага се за ученици от 4 клас;
Клуб „Математика за 5 и 6 клас“, тематична област: Математика, предлага се за ученици от 5 и 6 клас;

Всички занимания на групите по интереси и на групите с обучителни затруднения ще се провеждат в учебно време, извън задължителните учебни часове и часовете за самоподготовка.
При желание за включване в някоя от групите, попълнените приложени документи да се предадат на класните ръководители.

Необходими документи за включване в група по интереси

Необходими документи за включване в група за преодоляване на обучителни затруднения


           Бюджет на 121 СУ "Георги Измирлиев" за 2017 година
       Отчет за разходване на бюджета- юни 2017 година
       Отчет за разходване на бюджета- юли 2017 година
       Отчет за разходване на бюджета- август 2017 година
       Отчет за разходване на бюджета- септември 2017 година
       Отчет за разходване на бюджета- октомври 2017 година
       Отчет за разходване на бюджета- ноември 2017 година
       Отчет за разходване на бюджета-декември 2017 година
       Отчет за разходване на бюджета- март 2018 година
      

                      УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛНИЦИ:
Правилник за устройството и дейността на 121 СУ ”Георги Измирлиев”
Правилник за вътрешния трудов ред
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд
Правилник за пропускателния режим
Училищен учебен планПРОГРАМИ, МЕХАНИЗМИ, АЛГОРИТМИ:
  Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
  Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и агресията между децата и учениците
 
Етичен кодекс на работещите с деца
  Механизъм за контрол на редовното и точното отразяване на отсъствията
  Мерки за повишаване качеството на образованието
  Програма за превенция на ранното напускане на училищеУЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ:
  План за изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността
  План за превенция и ограничаване на агресивното поведение сред децата и учениците
  План за дейността на училищният координационен съвет за превенция на училищния тормоз и агресия
 
План на комисията по безопасност на движението по пътищата и улицитеДНЕВЕН РЕЖИМ:
  Дневен режим на подготвителен клас
  Дневен режим на І - ІV клас
 
Дневен режим на V и VI клас
  Дневен режим на VII - ХІІ клас


СЕДМИЧНИ РАЗПИСАНИЯ:
  Седмично разписание на І - ІV клас
  Седмично разписание на V - ХІІ клас


ГРАФИЦИ:
  График с втори час на класa
 
График с консултации
 
График с писмените изпитвания по учебни предмети
 
График III-ти час по ФВСУЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ:
  Проект за ритуализация в 121 СОУ
  Проект за здравословно хранене
  Проект ”ТВОЯТ ЧАС” за безплатно извънкласно обучение за преодоляване на обучителни интереси и занимания по интереси
  Проект ”УСПЕХ” за безплатно извънкласно обучение по интереси
  Проект ”За красиво и привлекателно училище”
  Проект „Зелени стъпки”
  Проект ”Чрез спортът - не на агресията”ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА:
  Заповед за прием в ПЪРВИ клас на учебната 2018/2019 година
  Заповед за прием в ОСМИ клас на учебната 2018/2019 година

СЪСТЕЗАНИЯ:
Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас, проведено на 31.03.2018г.
Резултати от 18 СМТ
Резултати от Коледно математическо състезание
Резултати от 16 СМТ
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ С ВЪНШНИ ПАРТНЬОРИ:
  Изучаване на Английски език
  Спорт: джудо, гимнастика, карате