КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
  ЕДНОСМЕННО ОБУЧЕНИЕ
  УСПЕШЕН МОДЕЛ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
  ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
  ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ОТ I КЛАС
  КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ОТ ІІІ КЛАС
  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧУЖД ЕЗИК ОТ V КЛАС
  ЦЕЛОДНЕВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ОТ I ДО VII КЛАС
  СИГУРНОСТ ЗА ДЕЦАТА. СПОКОЙСТВИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ
                                                                                                               
Свободни места след трето класиране за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година в 121 СУ "Георги Измирлиев": 9 /девет/
СПИСЪК на ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ в ПЪРВИ КЛАС на ТРЕТО КЛАСИРАНЕ в 121 СУ "Георги Измирлиев" за учебната 2020/2021 година


Срокът за записване на учениците в първи клас, приети на ТРЕТО класиране е:
23.06.2020 г. до 24.06.2020г. до 17.00ч.
Обявяване на свободните места след трето класиране на 24.06.2020 г. в 18.00ч.
Попълване на свободните места след трето класиране: от 25.06.2020 г. до 14.09.2020г. вкл.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1. Заявление за записване /по образец/
2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал
3. Акт за раждане на детето – копие /и оригинал за справка/
При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно.ОСМИ КЛАС:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

В "Прием-Осми клас" вече е публикувана актуална информация, относно ДЪРЖАВАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2020/2021 ГОДИНА.ПЪРВИ КЛАС:
Тази година НЕ се налага родителите да посещават администрацията, за да се снабдят с необходимите документи и да заплащат такси за услугите. Всички удостоверителни документи, необходими за кандидатстване на първокласниците в столичните училища:
     - Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години
     - Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна в последните 1-3 години
     - Удостоверение за настоящ адрес
     - Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
     - Удостоверение за раждане на дете
ще бъдат предоставяни в училищата изцяло по служебен път.

От 14.05.2020г. до 21.05.2020г. заявление за кандидатстване в първи клас ще може да подадете и в канцеларията на училището. В училище се допускат само лица, носещи предпазни маски. В канцеларията ще се допуска само по един посетител. Моля, дезинфекцирайте ръцете си на влизане в училището и спазвайте дистанция от минимум два метра.

Подробна информация ще получите в рубриката "Прием - Първи клас"


Виж всички публикации...                          Нашето училище се намира на територията на район „Триадица”. Както през далечната 1972 година, така и днес, то е сред успешните училища на град София.
121 СУ обучава ученици от подготвителна група до дванадесети клас в удобна и приветлива учебна среда:

   Самостоятелен учебен комплекс за учениците от подготвителна група до ІV клас с всички функционални предимства:
класни стаи за всяка паралелка;
компютърна зала с интернет и мултимедия;
системи за използване на електронни образователни ресурси в учебния процес;
физкултурни салони, спортни зали и площадки;
кабинет за интерактивно обучение на правилата за безопасно движение по пътищата;

игротека за весели игри и занимания по интереси;
ученически стол
бюфет за малките ученици
бюфет за големите
медицинско обслужване
училищен психолог
училищен логопед
училищен ресурсен учител

   Учениците от V до ХІІ клас учат в своя учебно –техническа среда:
класни стаи за всяка паралелка;
кабинети по: български език и литература, история, география, физика, химия, биология, музика, изобразително изкуство,
  информационни и комуникационни технологии, чужди езици, по безопасно движение по пътищата и улиците, домашен бит и техника;
физкултурен салон, спортни зали и фитнес;

   121 СУ има важен приоритет– нашите ученици, знаещи и можещи личности!

   121 СУ е едно различно място за учене и възпитание, защото:
121 СУ осъществява учебно – възпитателен процес на едносменен режим за всички ученици от първи до дванадесети клас.
121 СУ реализира целодневната организация на обучение за учениците от първи до седми клас.
121 СУ е първото държавно училище, което през учебната 2009/2010 година въведе модел на целодневен режим на обучение за учениците от пети до седми клас.
121 СУ е едно от първите училища, които през 1992 година реализираха Плана за ранно чуждоезиково обучение от първи клас и втори чужд език от пети клас, което продължава да прави и сега.

   121 СУ притежава екип от учители – успешни лидери, които създават:
подкрепяща емоционална среда за всеки ученик;
амбициозна и вдъхновяваща визия за учене;
обучение чрез ефективни методи за успех и личностно развитие;

    121 СУ е едно от първите училища в България, на територията на което има собствена площадка за интерактивно обучение на учениците на правилата за движение. Построена по наш проект и чрез наши средства, тя целогодишно обучава децата в ситуации на безопасно поведение по пътищата и улиците.

    121 СУ осигурява надеждна охрана на своите ученици, чрез денонощна система за видеонаблюдение.