Полезна информация за родители и ученици

           ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
      
           Образци на документи:
       Бележка за отсъствия по домашни причини до 3 дни в една учебна година/до кл. р-л/
       Бележка за отсъствия по домашни причини до 7 дни в една учебна година/до директора/
       Декларация за информирано съгласие
       Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование
       Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование
       Заявление за записване в 121 СУ "Георги Измирлиев"
       Заявление за издаване на удостоверение за преместване
       Декларации за изплащане на стипендии по банков път
      
           БЮДЖЕТ:
       Отчет за разходване на бюджета- първо тримесечие на 2019 година
       Отчет за разходване на бюджета- второ тримесечие на 2019 година
       Отчет за разходване на бюджета- трето тримесечие на 2019 година
       Отчет за разходване на бюджета за 2019 година
       Бюджет на 121 СУ "Георги Измирлиев" за 2020 година
       Отчет за разходване на бюджета- първо тримесечие на 2020 година
      

                      УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛНИЦИ:
Правилник за устройството и дейността на 121 СУ ”Георги Измирлиев”
Правилник за вътрешния трудов ред
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд
Правилник за пропускателния режим
Училищен учебен планПРОГРАМИ, МЕХАНИЗМИ, АЛГОРИТМИ:
  Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
  Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и агресията между децата и учениците
 
Етичен кодекс на работещите с деца
  Механизъм за контрол на редовното и точното отразяване на отсъствията
  Мерки за повишаване качеството на образованието
  Програма за превенция на ранното напускане на училищеУЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ:
  План за изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността
  План за превенция и ограничаване на агресивното поведение сред децата и учениците
  План за дейността на училищният координационен съвет за превенция на училищния тормоз и агресия
 
План на комисията по безопасност на движението по пътищата и улицитеДНЕВЕН РЕЖИМ:
  Дневен режим на подготвителен клас
  Дневен режим на І - ІV клас
 
Дневен режим на V и VI клас
  Дневен режим на VII - ХІІ клас


СЕДМИЧНИ РАЗПИСАНИЯ:
  Седмично разписание на І - ІV клас
  Седмично разписание на V - ХІІ клас


ГРАФИЦИ:
  График с втори час на класa
 
График с консултации
 
График с писмените изпитвания по учебни предмети
 
График III-ти час по ФВСУЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ:
  Проект за ритуализация в 121 СОУ
  Проект за здравословно хранене
  Проект ”ТВОЯТ ЧАС” за безплатно извънкласно обучение за преодоляване на обучителни интереси и занимания по интереси
  Проект ”УСПЕХ” за безплатно извънкласно обучение по интереси
  Проект ”За красиво и привлекателно училище”
  Проект „Зелени стъпки”
  Проект ”Чрез спортът - не на агресията”
  Проект ”Ученически шкафчета”ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА:
  Заповед за прием в ПЪРВИ клас на учебната 2020/2021 година

СЪСТЕЗАНИЯ:
Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас, проведено на 31.03.2018г.
Резултати от 18 СМТ
Резултати от Коледно математическо състезание
Резултати от 16 СМТ
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ С ВЪНШНИ ПАРТНЬОРИ:
  Изучаване на Английски език
  Спорт: джудо, гимнастика, карате